Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz mechanizm cookies sklepu internetowego dostępnego pod domeną shop.synergia-centrum.pl
 • 1. Słownik wyrażeń użytych w Polityce
 1. Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych i mechanizm cookies.
 2. RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
 4. Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
 5. Podmiot przetwarzający oznacza podmiot, organizację lub osobę, której Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).
 6. Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Sklep Internetowy oznacza sklep internetowy Centrum Psychoterapii & Coachingu SYNERGIA dostępny pod domeną internetową www.shop.synergia-centrum.pl.
 8. Administrator danych osobowych oznacza Martynę Jasińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia Martyna Jasińska, adres: ul. Emilii Plater 7C/16, 71-635 Szczecin, NIP: 9551962277, REGON: 320632399.
 9. Klient oznacza osobę, której dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z usług Sklepu Internetowego i/ lub są zbierane od tej osoby.
 • 2. Postanowienie ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Centrum Psychoterapii & Coachingu SYNERGIA.
 1. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Martyna Jasińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia Martyna Jasińska, adres: ul. Emilii Plater 7C/16, 71-635 Szczecin, NIP: 9551962277. Kontakt z Administratorem może odbywać się w szczególności mailowo poprzez adres e-mail: (zarzad@synergia-centrum.pl) lub też listownie na adres wskazany powyżej.
 • 3. Zakres, cel, podstawa oraz okres przetwarzania danych osobowych
 1. Pana/Pani dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w celu:
 1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. subskrypcji newslettera (na podstawie odrębnego Regulaminu Newslettera) w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną – na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. w celu umożliwienia kontaktu z Centrum Psychoterapii i Coachingu SYNERGIA poprzez podany na Stronie internetowej adres e-mail lub numer telefonu w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 1. Podmiotami, którym mogą być ujawnione dane osobowe przez Administratora danych osobowych są:
 1. podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. podmioty przetwarzające, w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, tj. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu. Takimi podmiotami mogą być: dostawca hostingu dla Sklepu Internetowego, podmiot obsługujący technicznie lub informatycznie Sklep Internetowy, firma księgowa, firma kurierska, operator pocztowy, bank, operator systemu płatności elektronicznej, podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane,  podmioty prowadzące serwer, na którym przechowywane są dane, podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów.
 1. Dane osobowe zgromadzone przez Sklep Internetowy mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 1. Administrator danych osobowych informuje, że nie sprzedaje, nie przekazuje, nie użycza, ani w żaden możliwy sposób nie udostępnia danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że za wyraźną i dobrowolną zgodą Klienta lub w sytuacjach wskazanych w ust. 2 pkt. 3.
 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów w sposób zgodny z przepisami prawa, w zakresie udzielonego przez Klienta zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Administrator danych osobowych gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem czy udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, w tym poprzez certyfikat SSL.
 1. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje jedynie swój adres e-mail. Podczas rejestracji konta Klient samodzielnie ustala indywidual ne hasło dostępu do swojego konta, które może zmienić w późniejszym czasie.
 1. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: adres e-mail, dane adresowe (kraj, ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość), imię i nazwisko, numer telefonu.
 1. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest poszerzony o: firmę przedsiębiorcy oraz numer NIP.
 1. W przypadku korzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 1. W przypadku skorzystania z możliwości kontaktu z Centrum Psychoterapii i Coachingu SYNERGIA, Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko.
 2. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane są przez Administratora jedynie w celu realizacji przepisów prawa oraz w celu, w którym zostały przekazane przez Klienta, przez okres:
 1. dla potrzeb kontaktu z Klientem – przez okres kontaktowania się z Klientem;
 2. zawarcia i realizacji umów świadczenia usług – do czasu wykonania tychże usług;
 3. wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w Sklepie Internetowym – do czasu wykonania tychże usług;
 4. analizy danych z Google Analytics – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 • 4. Uprawnienia Użytkowników
 1. Posiada Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wysłanie wiadomości na adres e-mail Administratora: apteka@wdoz.pl lub pocztą tradycyjną na jego adres wskazany powyżej,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.
 1. Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Przekazanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami czy też świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 • 5. Eksport danych
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.
 • 6. Mechanizm cookies
 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez właściciela Sklepu Internetowego na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin w Sklepie Internetowym.
 1. Wykorzystywane są dwa typy plików cookies:
  • cookies sesyjne– po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów,
  • cookies trwałe– są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 1. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:
  • uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 1. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Pana/ Pani przeglądarce, istnieje możliwość skorzystania z pliku pomocy danej przeglądarki. Informacje na ten temat dostępne będą po wciśnięciu klawisza F1 w przeglądarce. Odpowiednie wskazówki znajdzie Pan/ Pani również na następujących podstronach, w zależności od używanej przeglądarki:
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie o czym właściciel Sklepu Internetowego informuje klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 1. Nowe wersje Polityki Prywatności będą pojawiały się na Sklepu Internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
 1. Ewentualne pytania dotyczące Polityki Prywatności lub mechanizmu cookies prosimy kierować na adres e-mail: (zarza@synergia-centrum.pl)
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
 2. Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 01.05.2023