REGULAMIN WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SYNERGIA

REGULAMIN
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa sposób realizacji oraz zasady udziału w warsztatach dla
  studentów psychologii, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, studentów
  pedagogiki oraz osób zainteresowanych pracą z pacjentem.
 2. Organizatorem warsztatów jest Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia.
 3. Udział w warsztatach jest płatny.

Charakterystyka warsztatów

 1. W ramach spotkań przewidziano:
  – warsztaty z zakresu pracy z pacjentem w gabinecie psychologicznym,
  – omówienie przykładów,
  – materiały dodatkowe dla uczestników,
  – zadania do realizacji przez uczestników warsztatów.
 2. Warsztaty mają na celu wzmocnienie umiejętności rozmowy z pacjentem i
  przygotowanie do pracy psychologa/pedagoga.
  Kryteria uczestnictwa
  Kryterium uczestnictwa w warsztatach jest popłacenie udziału w warsztatach na stronie:
  Prawa i obowiązki uczestnika
  Uczestnik warsztatów ma prawo do:
  – udziału w warsztatach;
  – otrzymania materiałów szkoleniowych;
  – otrzymania certyfikatu.

Zamówienia nie podlegają zwrotowi. Dopuszcza się jedynie wymiany warsztatów na inne o
tej samej wartości pod warunkiem, że konsument nie otrzymał żadnych materiałów
odnośnie zakupionego produktu.
Prawa i obowiązki organizatora

 1. Organizator warsztatów zobowiązany jest do:
  – przeprowadzenia warsztatów zgodnie z przewidzianym programem,
  – przeprowadzenia zajęć zgodnie z najlepszą praktyką w tym zakresie,
  – wydania certyfikatu,
  – informowania uczestników o miejscu, terminach zajęć oraz wszelkich zmianach
  związanych z realizacją warsztatów za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Organizator ma prawo do:
  – odwołania warsztatu w przypadku niewystarczającej liczby chętnych uczestników lub z
  przyczyn niezależnych od organizatora.
  Rozwiązanie umowy
  Organizator ma prawo rozwiązać umowę o świadczeniu usług bez zachowania terminu
  wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia usług w następujących przypadkach:
 • naruszenie przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
 • zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta,
  Użytkownikowi będącemu Konsumentem, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy,
  przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny.
  Rozwiązanie umowy przez Użytkownika może nastąpić w dowolnym momencie na adres:
  marketing@synergia-centrum.pl z emaila powiązanego z kontem.
  Reklamacje
 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik powinien zgłosić za pośrednictwem
  poczty elektronicznej na adres e-mail: marketing@synergia-centrum.pl
 2. Reklamacja składana przez Użytkownika platformy szkoleniowej powinna zawierać:
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamacje,
 • email użytkownika,
 • opis roszczenia,
 • podpis osoby składającej reklamacje wraz z datą,

Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od daty otrzymania
zgłoszenia.
Postanowienia końcowe

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora
  projektu.
 2. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2022 r.