Regulamin Newslettera

Regulamin Newsletter Synargia

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez portal https://shop.synergia-centrum.pl, którego właścicielem jest Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia, adres ul. Emilii Plater 7c/16, 71-635 Szczecin, zwany dalej „Usługodawcą”.

§ 2

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące ofert nowych szkoleń organizowanych przez Usługodawcę, ofert pracy mogących zainteresować użytkownika lub dodatkowych i darmowych materiałów szkoleniowych.
 • Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Usługodawcą, dobrowolnie udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, jedynie w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w ustępie powyżej.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4

 1. Użytkownikiem usługi Newsletter może zostać każda pełnoletnia osoba, która na stronie https://shop.synergia-centrum.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Usługodawcy i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 • W następnym kroku Usługodawca na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się, że przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Usługodawcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

§ 6

 1. Użytkownikowi przyznaje się prawo do wypowiedzenia w każdym czasie umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie takowe ma skutek natychmiastowy.
 • Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z  Usługi  Newslettera (zrezygnować z otrzymywania Newslettera) w każdym czasie, poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy: newslettera@synergia-centrum.pl lub pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

§ 7

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 8

 1. Ewentualne reklamacje należy składać na adres mailowy: newslettera@synergia-centrum.pl lub pocztą tradycyjną bezpośrednio na adres Usługodawcy podany w § 1 Regulaminu.
 • W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Usługodawcę.
 • Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 9

Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§ 10

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest: Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia, adres: ul. Emilii Plater 7c/16, 71-635 Szczecin.
 • Kontakt z Administratorem możliwy jest w szczególności pod adresem wskazanym powyżej lub pod adresem email: newslettera@synergia-centrum.pl.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu świadczenia usługi Newsletter.
 • Dane osobowe użytkownika będą przechowywane do momentu odwołania udzielonej zgody lub do ustania prawnie usprawiedliwionego celu administratora.
 • Użytkownikowi przysługuje  prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz do ich usunięcia po ustaniu okresu archiwizacji danych.
 • Ponadto użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 • Informacje o zmianie Regulaminu, będą komunikowane Użytkownikom poprzez indywidualną wiadomość e-mail skierowaną bezpośrednio na adres e-mail danej osoby.
 • Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na portalu: https://shop.synergia-centrum.pl.
 • Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2023.