REGULAMIN WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SYNERGIA

Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa sposób realizacji oraz zasady udziału w warsztatach dla studentów psychologii, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, studentów pedagogiki oraz osób zainteresowanych pracą z pacjentem.
  2. Organizatorem warsztatów jest Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia.
  3. Udział w warsztatach jest płatny.

Charakterystyka warsztatów

4. W ramach spotkań przewidziano:

– warsztaty z zakresu pracy z pacjentem w gabinecie psychologicznym,

– omówienie przykładów,

– materiały dodatkowe dla uczestników,

– zadania do realizacji przez uczestników warsztatów.

5. Warsztaty mają na celu wzmocnienie umiejętności rozmowy z pacjentem i przygotowanie do pracy psychologa/pedagoga.

Kryteria uczestnictwa

6. Kryterium uczestnictwa w warsztatach jest popłacenie udziału w warsztatach na stronie:

Prawa i obowiązki uczestnika

7. Uczestnik warsztatów ma prawo do:

– udziału w warsztatach;

– otrzymania materiałów szkoleniowych;

– otrzymania certyfikatu.

Prawa i obowiązki organizatora

8. Organizator warsztatów zobowiązany jest do:

– przeprowadzenia warsztatów zgodnie z przewidzianym programem,

– przeprowadzenia zajęć zgodnie z najlepszą praktyką w tym zakresie,

– wydania certyfikatu,

– informowania uczestników o miejscu, terminach zajęć oraz wszelkich zmianach związanych z realizacją warsztatów za pośrednictwem strony internetowej.

Postanowienia końcowe

9. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora projektu.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres trwania warsztatów. Aktualna treść regulaminu jest dostępna w biurze Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia oraz na stronie internetowej warsztatów.

11. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2022 r.

Dane firmy:

Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia Martyna Jasińska

NIP 955 196 22 77

REGON 320632399

ul. Emilii Plater 7c/16 71-635 Szczecin